Протесты в Беларуси. Прямая трансляция. Обновляется

Эпитеты Гекаты (Εκατη)

0 1207

Геката интересна для нас тем, что является родственным русской Бабе-Яге образом. Кроме единых с Бабой-Ягой характеристик проводника между миром живых и миром мёртвых греческая Εκατη имеет корень Εκα, что может служить маркером праиндоевропейского происхождения корня как для русского, так и для греческого языков. Собранный здесь список эпитетов Гекаты поможет расширить представление об этом древнейшем симулякре индоевропейской культуры.

Эпитеты Гекаты (Εκατη) в различных формах, в которых она фигурирует в греческих магических папирусах (например, как Геката-Селена, Геката-Артемида, Геката-Персефона и т.д.).

Эпитеты взяты из издания PGM под редакцией К. Прайзенданца и сверены по словарям Л.М. Дельгадо и Лиддела-Скотта-Джонса.

Сначала эпитеты приводятся в той же форме, что и в тексте (обычно — в форме звательного падежа единственного числа). При необходимости в скобках указывается окончание именительного падежа. После транслитерация эпитетов в форме именительного падежа, а в конце — их переводы.

● PGM III.1—164.

ἂρκυια, Áркюйя (Áркия) - «Плетущая сети», «Уловляющая», «Ловчая» (от ’άρκῠς, «сеть»);

νεκυῖα, Некю́йя (Неки́я) - «Богиня смерти», «Госпожа трупов» (от νέκυς, «мертвый, умерший; мертвое тело, труп»).

● PGM IV.1390—1495.

τρικάρανε (ος), Трика́ранос - «Трехглавая», «Трехвершинная» (от τρι-, «три» и κάρανον/κάρηνον, «голова; вершина, высота»);

νυχία, Нюхи́я (Нихи́я) - «Ночная» (от νῠχ/νύξ, «ночь»);

κλειδοῦχε (ος), Клейду́хос (Клиду́хос) - «Ключница», «Хранительница ключа» (от κλείς, κλειδός, «засов, запор; ключ» и ’έχω, «держать, нести; владеть; хранить»);

πυριδρακοντόζωνε (ος), Пюридраконто́дзонос (Пиридракондо́зонос) - «Опоясанная огненными змеями» (от πυ̃ρ, «огонь, пламя», δράκων, δράκοντος, «дракон, змея» и ζώννῡμι, «надевать пояс, опоясывать»);

ἐνόδια, Эно́дия - «Дорожная», «Придорожная», «Покровительствующая дорогам», «Охраняющая пути»;

κύων μέλαινα, Кю́он мэ́ляйна (Ки́он мэ́лена) - «Черная собака», «Черная сука»;

χθονία, Хтони́я - «Подземная» (от χθόνιος, «подземный»).

● PGM IV.2241—2358.

ταρταροῦχε (ος), Тартару́хос - «Владычица Тартара», «Хранительница Тартара» (от Τάρτᾰτος, «Тартар» и ’έχω, «держать, нести; владеть; хранить»);

φωτοπλήξ, Фотопле́кс (Фотопли́кс) - «Светоразящая», «Поражающая светом» (от φῶσ, «свет, сияние, блеск» и πλήσσω, «ударять, бить, поражать»);

στρατηλατί(ς), Стрателати́с (Стратилати́с, Стратилати́да) - «Военачальница», «Предводительница воинств» (от στρᾰτός, «войско» и ἐλαύνω, «вести, направлять»);

’ακτινοχαι̑τις, Актиноха́йтис (Актинохе́тис, Актинохе́тида) - «Лучевласая» (от ἀκτίς, ἀκτι̃νος, «луч» и χαίτη, «длинные волосы, кудри; грива»);

λυκώ, Люко́ (Лико́) - «Волчица»;

φῶσ, Фос - «Свет», «Сияние», «Блеск»;

παιώνια, Пайо́ния (Пэо́ния) - «Врачевательница»;

πολυκλείτη, Полюкле́йтэ (Поликли́та) - «Многославная», «Прославленная» (от πολυ-, «много, весьма» и κλειτός, «славный, прославленный»);

προμηθική, Прометикэ́ (Промифика́) - «Прозорливая», «Осмотрительная» или «Разумная»;

νύσσα, Ню́сса (Ни́сса) - «Подгоняющая стрекалом» (от νύσσω, «колоть, поражать; ударять, бить; толкать, подталкивать») или «Мета» (конечный столб ристалища);

ποδάρκη, Пода́ркэ (Пода́рка) - «Крепконогая», «Быстроногая», «Быстролетная»;

ἂμβροτε (ος), А́мбротос - «Божественная», «Бессмертная»;

’Αλκυόνη, Алькюо́нэ (Алкио́на) - «Могучая помощница» (от ἀλκή, «сила, могущество, мощь; защита, помощь» и ὀνίνημι, «помогать»);

περσία, Перси́я - «Дочь (титана) Перса»;

νομαίη (α), Нома́йя (Номэ́я) - «Пастушеская» (от νομαι̃ος, «живущий на пастбище или в стаде»);

χρυσοστεφής, Хрюзостефе́с (Хризостефи́с, Хризостефи́да) - «Златовенчанная» (от χρυ̃σός, «золото» и στέφα̃νος, «венок, венец»)

πρέσβειρα, Пре́сбейра (Пре́сбира) - «Старшая» или «Почтенная», «Высокая», «Великая»;

σκοτείη (α), Скоте́йя (Скоти́я) - «Темная», «Мрачная», «Тайная» ;

Βριμώ, Бримо́ - «Гневная», «Грозная», «Ужасная» (от βριμάομαι, «быть в страшном гневе, сильно сердиться»);

φαεννώ, Фаэнно́ - «Сияющая», «Блистающая»;

δείχτειρα, Де́йхтейра (Ди́хтира) - «Указующая», «Изобличающая» или «Наставница» (от δείκνυ̃μι, «показывать, указывать; изобличать;

разъяснять; проявлять, обнаруживать»);

εἰδωλίη, Эйдоли́э (Идоли́я) - «Призрачная» (от είδωλον, «призрак, видение»);

ἰνδάλιμη, Инда́лимэ (Инда́лима) - «Мнимая», «Предстающая как подобие» (от ι̉νδάλλομαι, «представляться, казаться; быть схожим, походить, уподобляться»);

αὐτοφυής, Автофюэ́с (Автофии́с) - «Самородная» (от αὐτός, «сам» и φύω, «порождать, создавать»);

βαριδοῦχε (ος), Бариду́хос - «Владеющая ладьей» (от βα̃ρις, «судно, барка, ладья» и ’έχω, «держать, нести; владеть; хранить»);

αἰζήιη (α), Айдзе́ия (Эзи́ия) - «Крепкая», «Бодрая»;

ὀξυβόη, Оксюбо́э (Оксибо́я) - «Пронзительно визжащая» (от ὀξύς, «острый, резкий, пронизывающий» и βοή, «крик, вопль»);

ἂρκυια, Áркюйя (Áркия) - «Плетущая сети», «Уловляющая», «Ловчая» (от ’άρκῠς, «сеть»);

χαροπή, Харопэ́ (Харопа́) - «Сверкающая очами», «Свирепая ликом»;

πάγγαιη (ος), Па́нгайос (Па́нгеос, Пангея) - «Всемирная», букв. «Охватывающая всю землю» (от πα̃ς, παντός, «весь, целый» и γαι̃α, «земля»);

σώτειρα, Со́тейра (Со́тира) - «Спасительница»;

Κλωθαίη, Клотайэ (Клофея) - «Подобная Клото», т.е. «Пряха судьбы»; Κλωθώ (Клото) — имя старшей из трех Мойр (от κλώθω, «прясть»);

πανδώτειρα, Пандо́тейра (Пандо́тира) -«Вседаятельница», Всеподательница» (от πα̃ς, παντός, «весь, целый» и δώτειρα, «даятельница, подательница»);

ἀγλαή, Аглаэ́ (Аглая) - «Блистающая», «Сияющая»;

ἀρηγέ (ός), Арего́с (Ариго́с) - «Помощница», «Защитница» (от ἀρήγω, «помогать, содействовать; отводить, отклонять, предотвращать»);

κύδιμη, Кю́димэ (Ки́дима) - «Славная»;

‘άγια, Ха́гия - «Священная», «Святая»;

λιπαροπλόκαμε (ος), Липаропло́камос - «Украшенная блистающими кудрями» (от λιπαρός, «блистающий, сверкающий, роскошный» и πλόκᾰμος, «прядь, локон; кудри, волосы»);

ζαθείη (α), Дзате́йя (Зафи́я) - «Божественная», «Священная»;

τερψίμβροτε (ος), Терпси́мбротос - «Радующая смертных» (от τέρψις, «удовольствие, наслаждение, радость» и βροτός, «смертный, человек»);

χρυσῶπι (ς), Хрюзо́пис (Хризо́пис, Хризо́пида) - «Златоликая», «Златоокая» (от χρυ̃σός, «золото» и ’ώψ, «взгляд, вид; лицо; глаза»);

λοχιάς, Лохиа́с - «Родовспомогательница»;

τλητή, Тлетэ́ (Тлита́) - «Терпеливая», «Стойкая»;

ἀτάσθαλη, Ата́сталэ (Ата́стала, Ата́сфала) - «Нечестивая», «Беззаконная»;

δαιδάλη, Дайда́лэ (Деда́ла) - «Искусная», «Умелая»;

ἰοχέαιρα, Иохе́айра (Иохе́эра) - «Стрелометательница», «Стреловержица» (от ιός, «стрела» и χέω, «бросать, метать, испускать»);

δράκαινα, Дра́кайна (Дра́кена) - «Драконица», «Змея».

● PGM IV.2441—2621.

ἰοχέαιρα, Иохе́айра (Иохе́эра) - «Стрелометательница», «Стреловержица» (от ιός, «стрела» и χέω, «бросать, метать, испускать»);

ἐλαφηβόλε (ος), Элафебо́лос (Элафибо́лос) - «Оленеубийца» (от ’έλαφος, «олень» и βολέω, «валить, ударять, поражать»);

νυκτοφάνεια, Нюктофа́нейя (Никтофа́ния) - «Блещущая в ночи» (от νύξ, νυκτός, «ночь» и φαίνω, «светиться, блистать, сиять»);

τρικάρανε (ος), Трика́ранос - «Трехглавая», «Трехвершинная» (от τρι-, «три» и κάρανον/κάρηνον, «голова; вершина, высота»);

τρίκτυπε (ος), Три́ктюпос (Три́ктипос) - «Триждыгремящая» (от τρι-, «три» и κτύπος, «гром, звон, шум, крик»);

τρίφθογγε (ος), Три́фтонгос - «Трехголосая» (от τρι-, «три» и φθόγγος, «голос, звук»);

θρινακία, Тринаки́я - «Трехвершинная» (от τρι-, «три» и ’άκρα, «вершина»);

τριαύχενε (ος), Триа́вхенос - «Имеющая три шеи или три затылка»

(от τρι-, «три» и αὐχήν, «шея; затылок; горло»);

τριοδῖτι (ς), Триоди́тис (Триоди́тида) - «Трехдорожная», т.е. «Чтимая на перекрестках» (от τρι-, «три» и ὀδός, «дорога, путь»);

τριπρόσωπε (ος), Трипро́зопос - «Трехликая» (от τρι-, «три» и πρόσωπον, «лицо, облик»);

μάκαιρα (ος), Ма́кайрос (Ма́керос) - «Блаженная», «Счастливая»;

θηροκτόνε (ος), Терокто́нос (Фирокто́нос) - «Звероубийца», «Истребительница зверей» (от θήρ, «хищный зверь» и κτείνω, «убивать, умерщвлять»);

νυχία, Нюхи́я (Нихи́я) - «Ночная» (от νῠχ/νύξ, «ночь»);

δασπλῆτις, Даспле́тис (Даспли́тис, Даспли́тида, Даспле́тида) - «Грозная, страшная»;

πολυώδυνε (ος), Полюо́динос (Полио́динос) - «Мучительная», «Многострадальная» или «Причиняющая много страданий» (от πολυ-, «много, весьма» и ὠδίς, «боль, му́ка»);

νυκταιροδύτειρα, Нюктайродю́тейра (Никтероди́тира) - «Восходящая и заходящая ночью» (от νύξ, νυκτός, «ночь», αίρω, «подниматься, восходить» и δύω, «погружаться, опускаться, заходить»);

τριώνυμε (ος), Трио́нюмос (Трио́нимос) - «Триименная» (от τρι-, «три» и ’όνομα / ’ώνυμα, «имя, название»);

‘αβρονόη, Габроно́э (Габроно́я) - «Изящная помыслами» (от ‘αβρω̃ς, «изящно, плавно; весело, сердечно» и νοος, «мысль; ум, разум»);

φοβερά, Фобера́ - «Страшная», «Грозная», «Ужасная»;

κερατῶπι (ς), Керато́пис - «Рогатая», букв. «Имеющая рогатый облик» (от κέρας, «рог» и ’ώψ, «взгляд, вид; лицо; глаза»);

ταυρόμορφε (ος), Тауро́морфос (Тавро́морфос) - «Быковидная» (от ταυ̃ρος, «бык» и μορφή, «вид, образ, форма»);

φωσφόρε (ος), Фосфо́рос - «Светоносная» (от φῶσ, «свет, сияние, блеск» и φορέω, «носить, приносить»);

‘ιπποπρόσωπε (ος), Гиппопро́зопос - «Конеликая» (от ‘ίππος, «конь, лошадь» и πρόσωπον, «лицо, облик»);

κυνολὐγματε (ος), Кюнолю́гматос (Киноли́гматос) - «Завывающая, как собака» (от κύων, «собака» и λυγμός, «плач, судорожные рыдания»);

λύκαινα, Лю́кайна (Ли́кена) - «Волчица»;

χθονία, Хтони́я - «Подземная» (от χθόνιος, «подземный»);

‘άγια, Ха́гия - «Священная», «Святая»;

μελανείμων, Мелане́ймон (Мелани́мон) - «Одетая в черное» (от μέλᾱς, «черный» и ‘ει̃μα, «одежда, платье; плащ, покрывало»);

παγγεννήτειρα, Пангенне́тейра (Пангенни́тира) - «Всепорождающая», «Всеобщая мать» (от πα̃ς, παντός, «весь, целый» и γεννάω, «рождать, производить»);

ἐρωτοτόκεια, Эротото́кейя (Эротото́кия) - «Мать любви» (от ’έρως, ’έρωτος, «любовь» и τίκτω, «порождать, производить на свет»; эпитет Афродиты как матери Эрота);

λαμπάδια (ος), Лампа́дия - «Факелоносица»;

φαέθω, Фаэ́то - «Сияющая», «Блистающая»;

ἀστροδία, Астроди́я - «Идущая среди звезд», «Звездная странница» (от ’άστρον, «звезда» и ὀδός, «дорога, путь»);

δᾳδοῦχε (ος), Даду́хос - «Факелоносица»;

οὐράνια, Ура́ния - «Небесная»;

πυρίπνου (ος), Пюри́пноос (Пири́пноос) - «Огнедышащая» (от πυ̃ρ, «огонь, пламя» и πνέω, «дышать»);

τετραοδῖτις, Тетраоди́тис (Тетраоди́тида) - «Четырехдорожная» (от τετράς, «четыре» и ὀδός, «дорога, путь»);

τετραπροσωπινή, Тетрапрозопинэ́ - «Четырехликая» (от τετράς, «четыре» и πρόσωπον, «лицо, облик»);

τετραώνυμε (ος), Тетрао́нюмос (Тетрао́нимос) - «Четвероименная» (от τετράς, «четыре» и ’όνομα / ’ώνυμα, «имя, название»);

λιμενῖτις, Лимени́тис (Лимени́тида) - «Богиня гаваней», «Хранительница порта» (от λῐμήν, «порт, гавань, пристань»);

ἐνόδια, Эно́дия - «Дорожная», «Придорожная», «Покровительствующая дорогам», «Охраняющая пути»;

νερτέρια, Нерте́рия - «Подземная», «Нижняя»;

ὀρίπλανε (ος), Ори́планос - «Блуждающая в горах» (от ’όρος, «гора» и πλᾰνύττω, «бродить, блуждать»);

αἰώνια, Айо́ния (Эо́ния) - «Вечная»;

βύθια, Бю́тия (Би́тия, Би́фия) - «Глубокая», «Глубинная»;

σκότια, Ско́тия - «Темная», «Мрачная», «Тайная»;

βασίλεια, Баси́лейя (Баси́лия, Бази́лия) - «Царица»;

δεινή, Дейнэ́ - «Ужасная», «Грозная», «Внушающая благоговейный ужас»;

πανοπαῖα, Панопа́йя (Панопе́я) - «Всевидящая» (от πα̃ς, παντός, «весь, целый» и ’οπτεύω, «видеть, обозревать»);

παρθένε (ος), Парте́нос (Парфе́нос) - «Дева»;

ταυροδράκαινα, Тауродра́кайна (Тавродра́кена) - «Быко-змея», «Полубык-Полузмея» (от ταυ̃ρος, «бык» и δράκων, δράκοντος, «дракон, змея»);

‘ιπποκύων, Гиппокю́он (Гиппоки́он) - «Коне-собака», «Полуконь-Полусобака» (от ‘ίππος, «конь, лошадь» и от κύων, «собака»);

κραταιή, Кратайэ́ (Крата́йя, Крате́я) - «Могучая», «Сильная», «Непобедимая».

● PGM IV. 2708—2784.

γιγάεσσα, Гига́эсса - «Великанша», «Исполинская», «Мощная» (от γιγας, «гигант, исполин»);

μεδέουσα, Меде́уса - «Защитница», «Покровительница»;

’αδμήτη, Адме́тэ (Адме́та) - «Непокоренная», «Неукрощенная»;

«Девственная», «Незамужняя»;

ἰοχέαιρα, Иохе́айра (Иохе́эра) - «Стрелометательница», «Стреловержица» (от ιός, «стрела» и χέω, «бросать, метать, испускать»);

περσία, Перси́я - «Дочь (титана) Перса»;

φρούνη, Фру́нэ (Фру́на) - «Лягушка», «Жаба»;

εὐπατόρεια (εὐπατέρεια), Эупато́рейя, Эупате́рейя (Эвпато́рия, Эвпате́рия) - «Дочь славного отца» (от ’ευ-, «хорошо» и πατηρ, «отец»);

δᾳδοῦχε (ος), Даду́хос - «Факелоносица»;

‘ηγεμόνη, Гегемо́нэ (Гегемо́на, Игемо́на) - «Предводительница», «Провожатая»;

κατακαμψυψαύχενε (ος), Катакампсюпса́ухенос (Катакампсипса́вхенос) - Склоняющая гордые шеи (= шеи гордецов)» (от κατακάμπτω, «сгибать, склонять», ‘ύψι, «высокомерно, гордо» и αὐχήν, «шея»);

ἐπίσκοπος, Эпи́скопос - «Стражница», «Хранительница»;

σκυλακάγεια, Скюлака́гейя (Скилака́гия) - «Предводительница собак» (от σκύλαξ, σκύλᾰκος, «щенок; собака» и ’άγω, «вести, предводительствовать»);

ἐνόδια, Эно́дия - «Дорожная», «Придорожная», «Покровительствующая дорогам», «Охраняющая пути»;

πανδαμάτειρα, Пандама́тейра (Пандама́тира) - «Всеукрощающая», «Всепокоряющая» (от πα̃ς, παντός, «весь, целый» и δᾰμάζω, «приручать, укрощать; подчинять, одолевать, смирять»);

τρικάρανε (ος), Трика́ранос - «Трехглавая», «Трехвершинная» (от τρι-, «три» и κάρανον/κάρηνον, «голова; вершина, высота»);

φαεσφόρε (= φωσφόρε) (ος), Фаэсфо́рос (=Фосфо́рос) - «Светоносная» (от φῶσ, «свет, сияние, блеск» и φορέω, «носить, приносить»);

ἐλλοφόνα (ος), Эллофо́нос - «Оленеубийца» (от ἐλλός, «молодой олень» и φονεύω, «убивать, умерщвлять»);

δολόεσσα, Доло́эсса - «Хитрая», «Коварная», «Лукавая»;

πολύμορφε (ος), Полю́морфос (Поли́морфос) - «Многообразная», «Имеющая много обличий» (от πολυ-, «много, весьма» и μορφή, «вид, образ, форма»);

πυρίπνοα (ος), Пюри́пноос (Пири́пноос) - «Огнедышащая» (от πυ̃ρ, «огонь, пламя» и πνέω, «дышать»);

τριοδῖτι (ς), Триоди́тис (Триоди́тида) - «Трехдорожная», т.е. «Чтимая на перекрестках» (от τρι-, «три» и ὀδός, «дорога, путь»);

παρθένε (ος), Парте́нос (Парфе́нос) - «Дева»;

πολυώνυμε (ος), Полюо́нюмос (Полио́нимос) - «Многоименная» (от πολυ-, «много, весьма» и ’όνομα / ’ώνυμα, «имя, название»);

φυλακà (ή), Фюлакэ́ (Филакэ́, Филака́) - «Защитница», «Стражница»;

βοῶπι (ς), Боо́пис (Боо́пида) - «Быкоокая», «Волоокая» (от βου̃ς, «бык; вол; корова» и ’ώψ, «лицо; глаза»);

πυρίφοιτε (ος), Пюри́фойтос (Пири́фитос) - «Идущая с огнем», «Блуждающая с огнем» (от πυ̃ρ, «огонь, пламя»

и φοιτάω, «ходить, приходить, уходить; метаться, блуждать»;

ῤηξιπύλη, Рэксипю́лэ (Рексипи́ла) - «Сокрушительница ворот» (от ῤήγνῡμι, «сокрушать, ломать» и πῠλών, «ворота»).

Почему Навальный не вернется в Россию? Объясняю (продолжение)

✔ Вчера вызвал такси. Каково же было моё удивление, когда я открыл дверь автомобиля и увидел за рулём того самого таксиста, похожего на Билла Мюррея, который подвозил меня пару недель н...

Спрашивают, что думаю по поводу упавшего АН-26 на Украине с курсантами-летчиками

Да ничего не думаю. С 2014 года, с того самого видео с девчонкой, истекавшей кровью возле здания луганской администрации.- Авиаудар по зданию Луганской областной государственной админис...