• РЕГИСТРАЦИЯ

VYBRANÉ MATERIÁLY Z ROZHOVORU PREZIDENTA RUSKA V.V. PUTINA PRE SRBSKÉ VYDANIA POLITIKA A VEČERNÉ NOVOSTI.

Влад Герман ДНР - Донецк
Моя Родина - Советский Союз. Народно-освободительное движение Донбасса
19 января 11:00 1 2326

ВЫБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В.ПУТИНА СЕРБСКИМ ИЗДАНИЯМ «ПОЛИТИКА» И «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ»

(НА СЛОВАЦКОМ И РУССКОМ)

VEĽVYSLANECTVO RUSKA NA SLOVENSKU/ ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В СЛОВАКИИ·СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ 2019 Г.

Rusko bude pri ďalšej stavbe plynovodu Turecký prúd brať do úvahy postoj Európskej komisie, ale počíta s tým, že sa postoj Bruselu neobmedzí na politickú svojvôľu, vyhlásil prezident RF Vladimír Putin.

„Predpokladáme, že členské štáty EÚ, ktoré majú záujem o ruský plyn, musia dostať od Európskej únie záruky, že plány na pokračovanie Tureckého prúdu nestroskotajú na svojvoľnom politickom rozhodnutí Bruselu“, - povedal V. Putin.

Rusko sa zasadzuje za ozdravenie nepredvídateľnej a napätej medzinárodnej situácie, vyhlásil Vladimír Putin.

„Pri čom v mnohých ohľadoch taká situácia aj vznikla v dôsledku neustálych jednostranných, vrátane silových prejavov USA a radu iných západných štátov. Výsledkom je, že sa zintenzívňuje celková atmosféra konfrontácie a nedôvery“, - poznamenal.

Kyjev je pripravený obetovať medzináboženskú harmóniu vo svojej krajine predvolebnej kampani súčasnej hlavy ukrajinského štátu Petra Porošenka, ktorá je založená na hľadaní nepriateľov a na pokusoch za akúkoľvek cenu udržať si moc, myslí si prezident Ruska.

„Je zrejmé, že vedenie Ukrajiny nemôže nechápať, že pokusy násilne vohnať veriacich do cudzieho chrámu hrozia vážnymi následkami“, - povedal.

Vytvorenie Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny je čisto politickým projektom namiereným na rozsievanie medzi Rusmi a Ukrajincami nielen národnostných, ale aj náboženských treníc, myslí si Vladimír Putin.

„Nová cirkevná štruktúra je výlučne politickým, svetským projektom. Jeho hlavný cieľ spočíva v rozdelení národov Ruska a Ukrajiny, v rozsievaní nielen národnostných, ale aj náboženských treníc“, - povedal.

Upevňovanie NATO na Balkáne vedie k rastu napätia v Európe a vytvára deliace čiary, vyhlásil prezident RF Vladimír Putin.

„Už sme viackrát vyhlásili, že smerovanie na rozširovanie NATO je prežitkom „studenej vojny“, chybnou a deštruktívnou vojensko-politickou stratégiou“, - povedal V. Putin.

Prezident RF Vladimír Putin obrátil pozornosť na pasívny postoj Európskej únie ohľadom plánov na vytvorenie v Kosove plnohodnotnej armády.

„Nebudem skrývať, že sme boli prekvapení dostatočne pasívnou reakciou Európskej únie na rozhodnutie kosovského „parlamentu“ o transformácii Bezpečnostných síl Kosova na plnohodnotnú armádu. Veď je zjavné, že podobný krok Srbi žijúci v tejto provincii pokladajú za priamu hrozbu svojej bezpečnosti“, - povedal prezident RF Vladimír Putin.

https://www.facebook.com/notes...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЫБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В.ПУТИНА СЕРБСКИМ ИЗДАНИЯМ «ПОЛИТИКА» И «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ»

Россия будет учитывать позицию Еврокомиссии при дальнейшей прокладке газопровода «Турецкий поток», но рассчитывает, что позиция Брюсселя не сведется к политическому произволу, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны - члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения «Турецкого потока» не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя», - сказал В.Путин

Россия выступает за оздоровление непредсказуемой и напряжённой международной обстановки, заявил Владимир Путин.

«Причём во многом такое положение и сложилось из-за непрекращающихся односторонних, в том числе силовых действий США и ряда других западных государств. В результате усиливается общая атмосфера конфронтационности и недоверия», - заметил он

Киев готов принести межконфессиональное согласие в своей стране в жертву предвыборной кампании действующего главы украинского государства Петра Порошенко, которая основана на поиске врагов и попытках любой ценой сохранить власть, считает Президент России.

«Очевидно, что руководство Украины не может не понимать, что попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьёзными последствиями», - сказал.

Создание «Православной церкви Украины» - чисто политический проект, нацеленный на то, чтобы посеять между русскими и украинцами не только национальную, но и религиозную рознь, считает Владимир Путин.

«Новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель - разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь», - сказал.

Укрепление НАТО на Балканах ведет к росту напряженности в Европе и создает разделительные линии, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Мы также неоднократно заявляли, что считаем курс на расширение НАТО пережитком «холодной войны», ошибочной и деструктивной военно-политической стратегией», - сказал В.Путин.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на пассивную позицию Евросоюза в отношении планов создать в Косово полноценную армию.

«Не скрою, что были удивлены достаточно пассивной реакцией Евросоюза на решение косовского «парламента» о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную армию. Ведь очевидно, что подобный шаг воспринят проживающими в этой провинции сербами как прямая угроза их безопасности», - сказал Президент РФ Владимир Путин.

http://kremlin.ru/events/presi... 


Vlad German:

http://slovensko-novinky.wlad....

http://lenta.wlad.eu - Analytický přehled v ruštině

http://dnr2.wlad.eu 

https://cont.ws/@vladgerman 

Pomoc našemu projektu:

Medzinárodné hore na PayPal

Sme úprimne ďakuje všetkým, ktorí podporili náš projekt!

Моя Родина - Советский Союз. Народно-освободительное движение Донбасса

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

  Загрузка...

  2019-11-16 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4874.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-16 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:16.55 – н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка, произведено 2 выстрела из СПГ, используется стрелковое оружие;16.15 – н.п. Авдеевка – н.п. Спартак, выпущено 7 мин калибром 82 мм;16.05 – н.п. Авдеевка – н.п. ...
  109

  2019-11-15 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4873.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-15 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:15 - н.п. Металлист (укр. Травневое) - н.п. Доломитное: выпущено 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;21:15 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 2 гранаты...
  105

  2019-11-14 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4872.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-14 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20:30 – н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено 5 мин калибром 82 мм;19:30 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но в 5 км зоне), применялось стрелковое оружие;17...
  92

  2019-11-13 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4871.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-13 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.50–23.15 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но в 5 км зоне), применялось стрелковое оружие;19.30 - н.п. Богдановка – н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но...
  115

  2019-11-12 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4870.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-12 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:25 - н.п. Водяное - н.п. Коминтерново: выпущено 3 гранаты из СПГ, 15 гранат из АГС;19:57 - н.п. Богдановка - н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но в 5 км зоне): применялось стрелковое оружи...
  100

  2019-11-11 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4869.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-11 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:30 - н.п. Пески - г. Донецк (Вольво-Центр): выпущена 1 мина калибром 82 мм;22:00 - н.п. Пески - г. Донецк (Вольво-Центр): выпущено 2 мины калибром 82 мм;21:20 - н.п. Дзержинск (пос. ш-та Южная) - н.п. Гор...
  108

  2019-11-10 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4868.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-10 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21.20 – н.п. Пищевик – н.п. Октябрь, произведено 2 выстрела из СПГ и 29 выстрелов из АГС;20.00 – н.п. Березовое – н.п. Ясное, произведено 5 выстрелов из СПГ;19.20 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское, произведено...
  90

  2019-11-09 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4867.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-09 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20:15 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущена 1 мина из 82 мм миномета, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;19:55 – н.п. Водяное – н.п. Дзержинское: совершено 15 выстрелов из БМП-2;18...
  107

  2019-11-08 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4866.html 2019-11-08 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:50 – н.п. Авдеевка (в/ч) – н.п. Спартак: применялось стрелковое оружие;21:00 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущена 1 граната из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;18:10 – н.п. Дзержинск (ш-та "Южная...
  3568

  2019-11-07 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4865.html 2019-11-07 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.10 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское, произведено 2 выстрела из АГС, применяется стрелковое оружие;21.10 – н.п. Майорск – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7), выпущено 2 мины калибром 120 мм, произведено 4 выстрела из СПГ, применяется крупн...
  3510

  2019-11-06 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4864.html 2019-11-06 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:00 – н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено 3 гранаты из СПГ, также применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;20:00 – н.п. Марьинка – н.п. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 3 гранаты из РПГ, 4 грана...
  3580

  2019-11-05 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4863.html 2019-11-05 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:05 – н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты Трудовская): выпущено 2 гранаты из СПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;21.35 – н.п. Широкино – н.п. Саханка: выпущено 3 мины из 120 мм миномета;21:35 – н.п. Дзержинск ...
  3566

  РУССКОЯЗЫЧНЫЙ УКРАИНЕЦ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ОБОРОНЯЯ ХУНТУ КИЕВА, НО КОГДА БУДЕТ РАНЕН - НЕ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ

  РУССКОЯЗЫЧНЫЙ УКРАИНЕЦ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ В ПРИКАЗЕ ИЗ ХУНТЫ КИЕВА ПО УБИЙСТВУ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА, НО КОГДА БУДЕТ РАНЕН - НЕ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ ИЛИ ДОБЬЮТ СВОИ ТИПА СОСЛУЖИВЦЫ ИЗ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ. П.С.: УКРАИНЫ, КАК ГОСУДАРСТВА НЕТ С ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА ТАК, КАК ВЛАСТЬ ЗАХВАТИЛА ХУНТА, КОТОРАЯ ПОД СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОАМЕРИКАНСКОЙ МАРИОНЕТКОЙ УПРАВЛЯЕТ ТЕМ, ЧТО...
  3671

  2019-11-04 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4862.html 2019-11-04 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.10 – н.п. Новогригоровка - н.п. Белая Каменка, используется стрелковое оружие;22.10 – н.п. Старогнатовка – н.п. Новоласпа, используется стрелковое оружие;19.50 – н.п. Старогнатовка – н.п. Белая Каменка, произведено 2 выстрела из АГС;18....
  3696

  2019-11-03 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4861.html 2019-11-03 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:25 – н.п. Марьинка – н.п. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 3 гранаты из РПГ, 29 гранат из АГС, также применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;21:20 – н.п. Марьинка – н.п. Александровка: произведено 30 выстрелов...
  3550

  2019-11-02 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4860.html 2019-11-02 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21.28 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское: выпущено 2 гранаты из РПГ;20:40 – н.п. Зайцево северное – н.п. Гольмовский: выпущено 4 мины из 82 мм миномета;17:00 – н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: совершено 20 выстрелов из БМП-2;17:...
  3655

  2019-11-01 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4859.html 2019-11-01 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20.27 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское, произведено 20 выстрелов из АГС;20.25 – н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное, произведено 8 выстрелов из РПГ, применяется стрелковое оружие;18.55 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское, произведен 1 выстрел ...
  3509

  2019-10-31 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4858.html 2019-10-31 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20:55-21:17 – н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное: выпущено 5 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие;19:35-19:55 – н.п. Опытное – н.п. Донецк (терминал ДАП): применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;17:25-17:4...
  3646

  2019-10-30 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4857.html 2019-10-30 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:50 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 15 гранат из АГС;21:30 – н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): применили крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие;21:20 – н.п. Пески – н.п. Донецк (Вольво-центр): произведе...
  3676

  2019-10-29 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4856.html 2019-10-29 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.40 – н.п. Металлист (Травневое) - н.п. Доломитное, произведено 20 выстрелов из БМП-2;21.25 – н.п. Троицкое – н.п. Озеряновка, выпущено 2 мины калибром 82 мм;20.40 – н.п. Троицкое – н.п. Озеряновка, выпущено 2 мины калибром 82 мм;20.26 –...
  3696
  Служба поддержи

  Яндекс.Метрика